Projekty UE

Show the MENU

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach realizuje operację w zakresie świadczenia usług doradczych z interwencji I.14.2.1 Kompleksowe programy doradcze.

"Wsparcie korzystania z usług doradczych"

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017, realizuje operację pod tytułem „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017 realizuje operację pod tytułem „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2017 r.”,  której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie poziomu wiedzy uczestników, tj. uczniów szkół rolniczych oraz rolników. Ponadto celem konkursu jest edukacja związana z promocją działań Unii Europejskiej tj. zapoznanie się z działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z terenu województwa łódzkiego oraz zwrócenie uwagi producentów rolnych i uczniów szkół rolniczych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, przejawiający się w wielu aspektach współczesnego rolnictwa.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017 realizuje operację pod tytułem „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promocja rolnictwa ekologicznego, promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017 realizuje operację pod tytułem „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie poziomu wiedzy uczestników, tj. uczniów szkół rolniczych oraz rolników z terenu województwa łódzkiego oraz zwrócenie uwagi producentów rolnych i uczniów szkół rolniczych na wzajemne oddziaływanie rolnictwa i środowiska. Ponadto celem konkursu jest edukacja związana z promocją działań Unii Europejskiej tj. zapoznanie się z działaniami Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w dniu 20 sierpnia 2012 roku podpisał umowę nr UDA-RPLD.04.02.00-00-018/12-00 na dofinansowanie projektu „e-Doradca ziemi łódzkiej”, który finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach IV Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV. 2 E-usługi publiczne.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w dniu  17 kwietnia 2012 roku podpisał umowę nr UDA-RPLD.03.02.00-00-381/11-00 na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza osoby zainteresowane kultywowaniem lokalnych tradycji ludowych, folkloru i rzemiosła artystycznego do udziału w dwudniowej otwartej imprezie integracyjnej organizowanej w dniach 24-25 kwietnia 2010r. (w godzinach 10.00-16.00) na terenach wystawowych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach przy ul. Nowości 32.

Projekt zakłada promocję dziedzictwa kulinarnego i kulturowego poprzez prezentację lokalnych smaków oraz pokazy sztuki rzemiosła ludowego w tym m.in. kowalstwo, garncarstwo, papieroplastyka. Całość uświetniona zostanie występami ludowych zespołów pieśni i tańca z powiatów brzezińskiego, skierniewickiego oraz zgierskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 42-719 89 28, +48 797 187 086

Człowiek – najlepsza inwestycja

Prezentacja projektu - 15,74MB

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Termin realizacji projektu: 01.03.2009r. - 30.05.2009r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach realizuje operację polegającą na świadczeniu kompleksowych programów doradczych w ramach poddziałania Wsparcie korzystania z usług doradczych wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.