Zaproszenie

Show the MENU

Logotypy

Zaproszenie do uczestnictwa

w XXV Wojewódzkiej  Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej 2017 r.

 

Olimpiada przebiegać będzie w dwóch etapach.

 I etap – Eliminacje Oddziałowe – 28.09.2017 r. o godz. 10.00

w Centrali w Bratoszewicach i w oddziałach: w Piotrkowie Trybunalskim i w Kościerzynie

 

II etap – Finał Wojewódzki – 26.10.2017 r. o godz. 10.00

w Centrali ŁODR zs. w  Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice.

  

Pytania będą obejmowały następujące zagadnienia:

 • zasady dobrej praktyki rolniczej, prawidłowe użytkowanie gruntów – niepogarszające ich jakości (rolnictwo zrównoważone)
 • minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross compliance) dla gospodarstw rolnych
 • produkcja roślinna, w tym: integrowana ochrona roślin, bioróżnorodność genetyczna
 • produkcja zwierzęca, w tym bioróżnorodność genetyczna
 • zapewnienie warunków dobrostanu zwierząt
 • ekologia i ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej w gospodarstwie rolnym działalności w tym m. in. Działanie „Rolnictwo ekologiczne” w PROW 2014-2020, „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” w PROW 2014-2020: Pakiet 1 „Rolnictwo zrównoważone” i Pakiet 2 – „Ochrona gleb i wód; obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN) na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych
 • wzajemne oddziaływanie rolnictwa i środowiska (poprawa stanu świadomości ekologicznej)
 • wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo
 • wytwarzanie produktów rolniczych w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin, standardy jakości w produkcji rolnej, systemy jakości żywności, o których mowa w art. 16  ust. 1 lit. a  lub b rozporządzenia nr 1305/2013
 • odnawialne źródła energii
 • fundusze unijne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)
 • ekonomika i marketing produktów rolnych
 • tworzenie grup producentów rolnych
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie.

 

Finaliści będą uhonorowani nagrodami

 

Imienne zgłoszenia udziału w olimpiadzie przyjmują do 26.09.2017 r. :

 - Centrala w Bratoszewicach, tel. 42/ 719  89 28 w. 326; 519 301 047 – Ewa Szewczyk

 - Oddział w Piotrkowie Tryb., tel. 44/ 646 10 48 w. 2; 519 301 081 – Zenobia Opala

 - Oddział w Kościerzynie, tel. 43/ 821 31 13; 517 738 078 – Anita Maj-Kałdońska

                                                                            

Poniżej zamieszczono Regulamin Olimpiady i plakat informacyjny.

                                                                                                                         Zapraszamy !

Do pobrania: