Zaproszenie

Show the MENU

                     

Zaproszenie do uczestnictwa

w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska

Olimpiada przebiegać będzie w dwóch etapach.

 

I etap – Eliminacje Oddziałowe – 26.09.2017 r. o godz. 10.00

w Centrali w Bratoszewicach i w oddziałach: w Piotrkowie Trybunalskim i w Kościerzynie

 

II etap – Finał Wojewódzki – 24.10.2017 r. o godz. 10.00

w Centrali ŁODR zs. w  Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice.

  

Pytania będą obejmowały następujące zagadnienia zgodnie z Działaniem KSOW na lata 2014 – 2020 (Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich), priorytetem PROW na lata 2014-2020 (Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich), celem KSOW na lata 2014 -2020 (3.1 Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich):

-  rolnictwo ekologiczne w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności o których mowa w art. 16 ust.1 lit.a lub b rozporządzenia nr 1305/2013 oraz promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

- zasady cross- compliance

- ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego

       - odnawialne źródła energii

                     - program rolnośrodowiskowo - klimatyczny w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym 

                     zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt

 

Finaliści będą uhonorowani nagrodami

 

Imienne zgłoszenia udziału w limpiadzie przyjmują do 15.09.2017 r. :

 - Centrala w Bratoszewicach, tel. 42/ 719 89 28 w. 338; 519-301-048 – Aneta Kutkowska

 - Oddział w Piotrkowie Tryb., tel. 44/ 646 10 48 w. 2; 516-815-885 – Andrzej Bartosik

 - Oddział w Kościerzynie, tel. 43/ 821 31 13; 604-105-692 – Bogusława Walkiewicz

                                                                            

Poniżej zamieszczono Regulamin Olimpiady i plakat informacyjny.

 

                                                                                                                         Zapraszamy !