Informacja o Projekcie „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2017 r.”

Show the MENU

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017 realizuje operację pod tytułem „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2017 r.”,  której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie poziomu wiedzy uczestników, tj. uczniów szkół rolniczych oraz rolników. Ponadto celem konkursu jest edukacja związana z promocją działań Unii Europejskiej tj. zapoznanie się z działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z terenu województwa łódzkiego oraz zwrócenie uwagi producentów rolnych i uczniów szkół rolniczych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, przejawiający się w wielu aspektach współczesnego rolnictwa.

Konkurs wiedzy jaką jest „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2017 r.”, jest jedną z form przekazu wiedzy i informacji z zakresu współczesnego europejskiego rolnictwa - realizacja Działania 13: „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytetu 1: „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Celu 3.1. „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”w ramach Celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o prowadzeniu  nowoczesnego oraz stosującego dobre i najlepsze praktyki rolnicze związane z zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, ochroną środowiska i bioróżnorodności czy też stosowaniem systemu jakości żywności, gospodarstwa rolnego w nowych warunkach ekonomicznych i wymogach unijnych oraz  jednocześnie promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl