Informacja o Projekcie „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym”

Show the MENU

 

Operacja: „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym”  

         Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017, realizuje operację pod tytułem „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, promocji jakości życia na wsi lub promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Istotą organizowanej olimpiady jest również wdrażanie, upowszechnianie i propagowanie ekologicznych metod produkcji, poprawa stanu świadomości ekologicznej, podkreślenie znaczenia produktów żywnościowych wysokiej jakości, zwrócenie uwagi na wzajemne przenikanie się zależności pomiędzy dziedzictwem kulturowym a płaszczyzną działalności agroturystycznej i edukacyjnej wśród producentów rolnych, mieszkańców terenów wiejskich oraz uczniów szkół rolniczych. Ponadto celem konkursu jest edukacja związana z promocją działań Unii Europejskiej tj. zapoznanie się z działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs wiedzy jakim jest „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym”, jest jedną z form przekazu wiedzy i informacji z zakresu współczesnego europejskiego rolnictwa - realizacja Działania 13: „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytetu 1: „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Celu 3.1. „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji, uczestnicy zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi produkcji i sprzedaży potraw lokalnych i regionalnych, prowadzenia gospodarstwa domowego, osobliwości krajobrazowych, dziedzictwa kulturowego, różnych form przedsiębiorczości m.in. działalności agroturystycznej, funkcjonowania zagród edukacyjnych czy też gospodarstw opiekuńczych.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów!

Można to zrobić na stronie internetowej KSOW.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl