Operacja „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

Show the MENU

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego został wybrany, jako Beneficjent poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i przystępuje do realizacji operacji w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń pn. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”. Celem realizowanej operacji jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem.

W ramach operacji zaplanowano przeszkolenie 6100 osób z województwa łódzkiego.

Program działań szkoleniowych obejmuje następujący zakres tematyczny:

  • Znaczenie ustawy Prawo wodne dla rolnictwa. Korzystanie z wód i usług wodnych. Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych. Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.
  • Zarządzanie wodami i ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Kontrola gospodarowania wodami. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami.
  • Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.
  • Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Działania obowiązkowe – Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Działania dobrowolne – zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej.

Operacja zostanie zrealizowana w pięciu etapach, pierwsze szkolenia zostały zaplanowane na wrzesień 2022 r. Organizator szkoleń zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, bufet kawowy, obiad, zwrot kosztów dojazdu oraz wyda zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.