KGW

Show the MENU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2021 poz. 2256), zwanej dalej "ustawą o KGW", Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "ARiMR' prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, zwany dalej "KRKGW".

Ustawa o KGW określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koło gospodyń wiejskich wpisane do KRKGW może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Do KRKGW wpisywane są koła gospodyń wiejskich oraz związki kół gospodyń wiejskich.
Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru jest wolne od opłat.

KRKGW jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze oraz otrzymać nieodpłatnie poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru.

KRKGW zawiera dane i informacje zawarte we wniosku o wpis koła do rejestru oraz inne dane dotyczące koła, zamieszczone według następującego porządku:

  1. data wpisu do rejestru i daty wpisów późniejszych zmian danych zawartych we wniosku o wpis koła do rejestru, w tym zmian statutu koła;
  2. nazwa koła, adres siedziby koła, numer identyfikacyjny koła w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) koła;
  3. lista założycieli koła;
  4. informacja o osobie lub osobach umocowanych do reprezentacji koła oraz o sposobie tej reprezentacji;
  5. informacja o oświadczeniach założycieli koła zawartych we wniosku o wpis koła do rejestru;
  6. lista członków koła zawierająca miejsce stałego zamieszkania oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) członka, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - z kodem kraju tej osoby oraz numerem jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

UWAGA! Na podstawie przepisów ustawy o zmianie ustawy o KGW z dnia 24 czerwca 2021 r., KRKGW jest jawny, z wyłączeniem danych członków koła gospodyń wiejskich wymienionych w art. 13 pkt 6 ustawy o KGW.  

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/arimr/przegladaj-rejestr-krkgw