Informacja o Projekcie „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska”

Show the MENU

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017, realizuje operację pod tytułem „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie poziomu wiedzy uczestników, tj. uczniów szkół rolniczych oraz rolników z terenu województwa łódzkiego oraz zwrócenie uwagi producentów rolnych i uczniów szkół rolniczych na wzajemne oddziaływanie rolnictwa i środowiska. Ponadto celem konkursu jest edukacja związana z promocją działań Unii Europejskiej tj. zapoznanie się z działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs wiedzy jaką jest „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska.”, jest jedną z form przekazu wiedzy i informacji z zakresu współczesnego europejskiego rolnictwa - realizacja Działania 13: „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytetu 1: „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Celu 3.1. „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o prowadzeniu  nowoczesnego stosującego innowacyjne rozwiązania oraz stosującego dobre i najlepsze praktyki rolnicze związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, ochroną środowiska i bioróżnorodności czy też stosowaniem systemu jakości żywności gospodarstwa rolnego, w nowych warunkach ekonomicznych i wymogach unijnych oraz jednocześnie promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl