Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

Show the MENU

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.

Celem działania sieci jest:

  1. Podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności,
  2. Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,
  3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający warunki definicji “Zagrody edukacyjnej”.

Udział w sieci jest dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza zgłoszenia i rekomendacji uprawnionego doradcy ODR.

Uczestnicy sieci otrzymują promocję ofert w ogólnopolskim systemie internetowym oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe, a także możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń.

Uczestnicy sieci otrzymują prawo do identyfikowania obiektu logo zagrody edukacyjnej.

Czym jest zagroda edukacyjna?

“ZAGRODA EDUKACYJNA” to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:

  • edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
  • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
  • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
  • edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
  • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej

Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.

Więcej informacji na stronie internetowej https://zagrodaedukacyjna.pl/