UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Przeprowadzenie szkoleń pracowników ŁODR w ramach projektu pn. "e-Doradca ziemi łódzkiej".

Show the MENU

Grafika RPOOgłoszenie z dnia 10 październik 2014 r.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ogłasza konkurs dla naboru ofert na przeprowadzenie szkoleń pracowników ŁODR w ramach projektu pn. "e-Doradca ziemi łódzkiej". Współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E – usługi publiczne.

Postępowanie jest przeprowadzane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

I. Zamawiający:
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, 95-011 Bratoszewice,
ul. Nowości 32

II. Nazwa projektu: ,,e-Doradca ziemi łódzkiej”
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:

Załączony w formie załącznika poniżej.

IV. Inne wymagania i warunki realizacji umowy:

V. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Cena = 100%
Wybrana zostanie oferta z najkorzystniejszą ceną.

VI. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w formie załącznika.

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy przesyłać w terminie do 20 października 2014 r. do godz. 9.00 w formie:

  1.  email na adres: sekretariatatlodr-bratoszewice [dot] pl w temacie wpisując "e-Doradca ziemi łódzkiej – Szkolenia"
  2.  osobiście, na adres Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, ul. Nowości 32 95-011 Bratoszewice w kopercie z dopiskiem "e-Doradca ziemi łódzkiej – Szkolenia"
  3.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę na dowolnym druku lub formularzu. Oferta musi zawierać następujące elementy:

  • cenę podaną w zł
  • w razie podawania ceny netto, należy wskazać także stawkę podatku VAT
  • dane kontaktowe Wykonawcy (adres kontaktowy albo e-mail albo numer telefonu z numerem fax).
  • przed podpisaniem umowy wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o przechowywaniu dokumentacji do 31 grudnia 2021 roku

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwracania się do wybranych wykonawców z prośbą o złożenie wyjaśnień co do złożonej oferty.

IX. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2014  o godz. 10:30.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w formie email, telefonicznie lub faxem, z wykorzystaniem danych zawartych w ofercie cenowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Bratoszewice, dn. 10 października 2014 r.


Grafika RPOINFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dnia 22.10.2014

W dniu 22 października dokonano rozstrzygnięcia oferty na przeprowadzenie szkoleń pracowników ŁODR w ramach projektu pn. "e-Doradca ziemi łódzkiej", zamieszczone na stronie www.lodr-bratoszewice.pl, odpowiedział jeden oferent.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez Toucan Systems Sp. z o. o., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk na kwotę 56869 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześdziesiąt dziewięć 00/100), której to firmie zostanie udzielone zamówienie.
 
Bratoszewice, dn. 22 października 2014r.


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DNIA 28.10.2014

W dniu 28 października 2014r. udzielono zamówienia firmie: Toucan Systems Sp. z o. o., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk na przeprowadzenie szkoleń pracowników ŁODR w ramach projektu pn. "e-Doradca ziemi łódzkiej".

Bratoszewice, dn. 28 października 2014r.