Gospodarstwo Ekologiczne Benedykt Lipka

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE            
1. Imię i nazwisko  Beneykt Lipka
2. Adres            
Miejscowość  Błota
ulica   numer domu  19
Województwo  łódzkie Powiat  sieradzki
Gmina  Brąszewice
Telefon   fax  
E-mail  
Adres strony internetowej gospodarstwa        
 
3. Nazwa jednostki certyfikującej        
 PGN Sp. z o.o. Cisów
4. Numer aktualnego certyfikatu        
 PL-EKO-02-002082/18
                   
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI            
1. Powierzchnia gospodarstwa:            
Całkowita w ha  14,39      
W tym:  Grunty orne  7,55 ha      
  Sady i jagodniki   ha      
  Użytki zielone  3,40 ha      
Zwierzęta ogółem (szt.)        
W tym: bydło   szt.      
  trzoda chlewna   szt.      
  drób  700 szt.      
  Inne   :   szt.      
                   
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży
 jaja kurze