Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Gospodarstwo Ekologiczne Benedykt Lipka

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE      
1. Imię i nazwisko Beneykt Lipka
2. Adres      
Miejscowość Błota
ulica numer domu 19
Województwo łódzkiePowiat sieradzki
Gmina Brąszewice
Telefon fax 
E-mail 
Adres strony internetowej gospodarstwa    
 
3. Nazwa jednostki certyfikującej    
 PGN Sp. z o.o. Cisów
4. Numer aktualnego certyfikatu    
 PL-EKO-02-002082/18
          
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI      
1. Powierzchnia gospodarstwa:      
Całkowita w ha 14,39   
W tym: Grunty orne 7,55ha   
 Sady i jagodniki ha   
 Użytki zielone 3,40ha   
Zwierzęta ogółem (szt.)    
W tym:bydło szt.   
 trzoda chlewna szt.   
 drób 700szt.   
 Inne : szt.   
          
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży
 jaja kurze