UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wykonanie wydruku plakietek informacyjnych

Show the MENU

Grafika RPOOgłoszenie z dnia 22 października 2013 r.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ogłasza konkurs dla naboru ofert na wykonanie plakietek informacyjnych dla projektu pn. „e-Doradca ziemi łódzkiej”. Współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E – usługi publiczne.

Postępowanie jest przeprowadzane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – dla którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro.

I. Zamawiający:
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, 95-011 Bratoszewice,
ul. Nowości 32

II. Nazwa projektu: ,,e-Doradca ziemi łódzkiej”
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wydruku plakietek informacyjnych o wymiarach minimum 8 x 5 cm w pełnym kolorze, samoprzylepne, wykonane w technice odpornej na ścieranie i wilgoć, w ilości 2000 sztuk.

IV. Inne wymagania i warunki realizacji umowy:

  • brak

V. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Cena = 100%
Wybrana zostanie oferta z najkorzystniejszą ceną.

VI. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Miejsce realizacji zamówienia: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, ul. Nowości 32; 95-011 Bratoszewice
  • Termin realizacji zamówienia: 15 listopad 2013 r.

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w terminie do 31 października 2013 r. do godz. 10.00 w formie:

    email na adres: w [dot] beczkowskiatlodr-bratoszewice [dot] pl w temacie wpisując „Oferta na wykonanie wydruku plakietek informacyjnych”
    osobiście, na adres Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, ul. Nowości 32 95-011 Bratoszewice w kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie wydruku plakietek informacyjnych”
    fax. 42 719 66 99 z dopiskiem „Oferta na wykonanie wydruku plakietek informacyjnych”

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę na dowolnym druku lub formularzu. Oferta musi zawierać następujące elementy:

  1. cenę podaną w zł
  2. w razie podawania ceny netto, należy wskazać także stawkę podatku VAT
  3. dane kontaktowe Wykonawcy (adres kontaktowy albo e-mail albo numer telefonu z numerem fax)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwracania się do wybranych wykonawców z prośbą o złożenie wyjaśnień co do złożonej oferty.

IX. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2013  o godz. 12:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w formie email, telefonicznie lub faxem, z wykorzystaniem danych zawartych w ofercie cenowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Bratoszewice, dn. 22 października 2013 r.


Grafika RPO

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dnia 04.11.2013
 
W dniu 4 listopada dokonano rozstrzygnięcia ofert na wykonanie wydruku plakietek informacyjnych dla projektu pn. „e-Doradca ziemi łódzkiej”.
Na zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2013 dotyczące zamówienia na wykonanie wydruku plakietek informacyjnych, zamieszczone na stronie www.lodr.bratoszewice.pl, odpowiedziało dwóch oferentów.
 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez firmę: Agencja Reklamowa GALART s.c. , Zgierz ul. Długa 7  na kwotę 442,80 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści dwa złote 80/100), której to firmie zostanie udzielone zamówienie.

Bratoszewice 04.11.2013r.


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DNIA 06.11.2013
 
W dniu 6 listopada 2013 r. udzielono zamówienia firmie: Agencja Reklamowa GALART s.c. , 95-100 Zgierz ul. Długa 7 na wykonanie wydruku plakietek informacyjnych.
 
Bratoszewice 06.11.2013