Trzecia edycja „Wsparcia korzystania z usług doradczych”

Show the MENU
06.02.2023

 

 

 

Belka_WKUD

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach po raz trzeci przystąpił do operacji polegającej na realizacji kompleksowych programów doradczych. Jest ona realizowana w ramach poddziałania Wsparcie korzystania z usług doradczych wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja ma ułatwić osiągnięcie celu szczegółowego PROW 2014–2020, tj. poprawę wyników gospodarczych gospodarstw rolnych, ułatwienie ich restrukturyzacji i modernizacji, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku lub zorientowania na rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej. Oprócz wyników gospodarczych zakłada się również poprawę w zakresie oddziaływania na środowisko i zwiększenia przyjazności gospodarstw rolnych dla klimatu oraz ich odporności na jego zmiany.

Dwuletnimi programami doradczymi objęto 1971 rolników z województwa łódzkiego. Programy będą kompleksowe – każdy z nich będzie się składać z 3 usług doradczych:

 1. Analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa,
 2. jednej z trzech usług głównych:
  • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości,
  • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów,
  • Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym) 

oraz trzeciej usługi, do wyboru z katalogu:

  • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości
  • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów
  • Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym
  • Gospodarowanie na obszarach Natura 2000
  • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
  • Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy
  • Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej
  • Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie
  • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP
  • Uczestnictwo w systemach jakości
  • OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich
  • System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz pomoc w realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne”
  • Modernizacja gospodarstw rolnych
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw
  • Zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi
  • Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin

Odbiorcami usług doradczych mogą być rolnicy aktywni zawodowo w rozumieniu artykułu 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE. L 2013 Nr 347, str. 608, z późn. zm.). Jednocześnie dostęp do usług realizowany będzie przy zachowaniu  reguły równości szans, co oznacza, że dostęp do usług doradczych będzie zapewniony na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych zgodnie z  wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020

Odbiorca usług doradczych uczestniczący w operacji ma możliwość skorzystania wyłącznie raz z tego samego programu doradczego, z tym, że programy doradcze uważa się za różne, jeżeli różnią się chociaż jedną usługą. W ramach programu doradczego nie można realizować usług doradczych, które nie zostały zakończone w ramach świadczenia innego programu doradczego.

Co ważne, doradzanie w ramach wszystkich usług objętych programami doradczymibędzie dla rolników - z pewnym zastrzeżeniem - bezpłatne. Jeśli bowiem w wyniku tego doradztwa rolnik zdecyduje się na przystąpienie do odpowiedniego systemu lub na podjęcie działań i w dalszej konsekwencji wymagać to będzie sporządzenia specjalistycznego opracowania, np. planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej, to takie dodatkowe opracowanie wykonywane będzie już odpłatnie.

Dodatkowo, o ile rolnik zwróci się o pomoc przy wypełnianiu wniosku elektronicznego o przyznanie płatności bezpośrednich, pomoc taka będzie również bezpłatna.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)