Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenie podstawowe w zakresie INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH

Show the MENU
22.06.2022

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach organizuje szkolenie podstawowe z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin - moduł rolniczy. Posiadanie zaświadczenia o odbyciu kursu z zakresu integrowanej produkcji roślin (IP) jest punktowane w przypadku dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy PROW oraz do otrzymania w przyszłym 2023 roku dopłat z tytuły Ekoschematów

Głównym celem szkoleń jest przekazanie od strony teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin (IP), czyli systemu jakości żywności, który wykorzystuje w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu. System ten zwraca również uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Uczestnictwo w systemie IP pozwala na:

 • uzyskanie plonów wysokiej jakości i bezpiecznych dla konsumenta
 • ochronę środowiska naturalnego i bioróżnorodności obszarów rolniczych
 • racjonalne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów w zależności od faktycznych potrzeb
 • prowadzenie produkcji roślinnej zgodnie z aktualnymi osiągnięciami nauki.

Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP. Systemem jakości może zostać objęty jeden (lub więcej) gatunek rośliny i jedna (lub więcej) odmiana rośliny.

        Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać do Centrali ŁODR do Katarzyny Bryk (tel. 519 646 554)

       Kurs w zależności od grupy roślin rozpocznie się w momencie zebrania przynajmniej 10-oso-bowej grupy uczestników. Szkolenie trwać będzie 16 godzin (2 dni) i obejmie zagadnienia z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin
 • zasad pielęgnacji gleby i nawożenie roślin
 • ochrony roślin wg zasad Integrowanej Ochrony Roślin
 • bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp)
 • techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • sposobu dokumentowania prowadzonych działań w poszczególnych uprawach zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
 • kontroli integrowanej produkcji roślin.