Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

Show the MENU
13.03.2018

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest najwyższym i najbardziej prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym przyznawanym przez Wojewodę Łódzkiego, m.in., gospodarstwom rolnym i innym podmiotom prowadzącym działalność na terenie województwa łódzkiego. W tym roku odbędzie się czternasta jego edycja.

       Konkurs organizowany jest od 2004 roku i  cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.

       Nagroda ma charakter honorowy. Jej celem jest promowanie najlepszych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego, które zyskały powszechne uznanie w regionie, w kraju i za granicą oraz wniosły trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.

       Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą.

W 2018 roku Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu
  • mikro- i małe przedsiębiorstwo
  • gospodarstwo rolne
  • innowacyjność

       Za gospodarstwo rolne uważa się gospodarstwo, które nie zatrudnia pracowników etatowych, znajduje się na terenie województwa łódzkiego, ma powierzchnię minimum 1 ha użytków rolnych, prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w  stanie nieprzetworzonym, czyli naturalnym, z własnych upraw albo hodowli, lub chowu, w tym: produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzyw w polu i pod osłonami, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, produkcję sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowo-fermowego oraz hodowlę ryb lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej.

       Kandydatury gospodarstw rolnych do przyznania nagrody można zgłaszać samodzielnie lub, m.in., za pośrednictwem specjalistów Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zgłaszający kandydatury przekazują wypełnione wnioski o przyznanie nagrody do Sekretariat Konkursu:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: (42) 664 10 94, 664 12 52

do 26 marca 2018 roku (po jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej) lub za pośrednictwem Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

       Kandydaci, nominowani i laureaci nagrody z tytułu uczestnictwa w konkursie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z otrzymaniem nagrody.

       Poniżej załączamy formularz wniosku dla gospodarstw rolnych zgłaszających swoją kandydaturę w kategorii: gospodarstwo rolne.

       Formularze wniosków w pozostałych kategoriach dostępne są zarówno w Sekretariacie Konkursu, jak i na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: http://lodz.uw.gov.pl/page/4946,xv-edycja---2018.html

Arkadiusz Krakowiak