Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Modernizacja gospodarstw rolnych – punktacja w obszarze D

Show the MENU
08.02.2018

        Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi od 19 lutego do 20 marca br. nabór wniosków z programu Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D. Jednym z kryteriów kwalifikujących do tego programu jest zebranie odpowiedniej liczby punków. Za co można dostać punkty?

        Jeśli operacja obejmuje wyłącznie budowę lub modernizację budynków inwentarskich, lub magazynu paszowego otrzymamy   5 punktów.

       Jeśli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego obejmują co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych otrzymamy 3 punkty.

       Za zwiększenie skali produkcji, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku, otrzymamy 1 punkt.

       Za zmianę profilu produkcji, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, otrzymamy 1 punkt.

       Za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości produkcji otrzymamy 2 punkty.

       Za uczestnictwo w rolnictwie ekologicznym otrzymamy 4 punkty.

       Jeśli wnioskodawca w dniu złożenia wniosku nie ukończył 40 lat otrzyma 3 punkty.

       Za inwestycje służące ochronie klimatu i środowiska otrzymamy maksymalnie 5 punktów.

       Dodatkowy 1 punkt (w województwie łódzkim )otrzymamy, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Kwalifikujące minimum to 1,5 punktu.

       Uwagi: Punkty za systemy jakości przysługują tylko wtedy, gdy w dniu składania wniosku rolnik ma stosowne dokumenty potwierdzające fakt uczestnictwa w danym systemie (certyfikat lub świadectwo). W przypadku integrowanej produkcji roślin dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w takim systemie jest odpowiedni certyfikat. Uzyskanie przez rolnika świadectwa rejestracji czy zaświadczenia objęcia kontrolą produkcji integrowanej w 2018 r. nie spełnia wymogów określonych w przepisie rozporządzenia wykonawczego i nie uprawnia do przyznania punktów.

       Punkty za uczestnictwo w rolnictwie ekologicznym przysługują tylko wtedy, gdy operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem (rolnik ma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego) oraz suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowi co najmniej 50% sumy powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie.

       Punkty za inwestycje służące ochronie klimatu i środowiska przysługują tylko wtedy, gdy skorzystamy z propozycji zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DzU 2015. poz.13710).

 

Małgorzata Ziółkowska

Na podstawie materiałów ze stron www.arimr.gov.pl