EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI, RYBACKI I AKWAKULTURY (EFMRA)

Show the MENU
17.01.2023

EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI, RYBACKI I AKWAKULTURY (EFMRA)

 

Będzie on wdrażany w Polsce za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Budżet to blisko 732 mln euro

EFMRA to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2021–2027, następca Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z lat 2014–2020 (wdrażanego w Polsce za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”). EFMRA służy do wykorzystywania środków finansowych z budżetu UE do wspierania wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej oraz unijnego programu na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami.

Fundusz przyczynia się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu – elementu unijnej polityki ochrony środowiska i klimatu. Ma być gwarantem dostępności żywności, konkurencyjności gospodarki morskiej oraz wsparciem dla społeczności nadbrzeżnych.

Priorytety EFMRA:

  1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych.
  2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, a co za tym idzie – przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii.
  3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych, która obejmuje tradycyjną i nowo powstającą działalność gospodarczą związaną z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi, oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury.
  4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi.

 

Jakie są najważniejsze działania wspierane w ramach EFMRA?

EFMRA wspiera innowacyjne projekty, które przyczyniają się do zrównoważonej eksploatacji zasobów wodnych i morskich oraz zarządzania nimi.

Fundusz sprzyja przede wszystkim:

−     zrównoważonej i niskoemisyjnej działalności połowowej;

−     ochronie różnorodności biologicznej mórz i ekosystemów morskich;

−     zaopatrzeniu europejskich konsumentów w zdrową żywność pochodzenia morskiego wysokiej jakości;

−     zwiększaniu atrakcyjności społeczno-ekonomicznej sektora rybołówstwa i odmłodzeniu tego sektora, w szczególności w przypadku łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego;

−     rozwojowi zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury zwiększającej bezpieczeństwo żywnościowe;

−     rozwojowi umiejętności i poprawie warunków pracy w sektorach rybołówstwa i akwakultury;

−     gospodarczej i społecznej witalności społeczności nadbrzeżnych;

−     innowacjom w ramach zrównoważonej niebieskiej gospodarki;

−     ochronie na morzu, dzięki której morza są bezpieczne;

−     współpracy międzynarodowej, dzięki której oceany będą zdrowe, bezpieczne i zarządzane w sposób zrównoważony.

 

Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Program będzie skierowany do:

−     podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury;

−     Rybackich Lokalnych Grup Działania;

−     organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa;

−     instytutów naukowo-badawczych;

−     administracji.

Jakie korzyści przyniesie program?

Operacje realizowane przez beneficjentów programu przyczynią się do poprawy odporności i stabilności sektora rybackiego, m.in. przez poprawę konkurencyjności i rentowności podmiotów działających w branżach rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa oraz branż z nimi powiązanych.

Wsparcie finansowe, które będzie udzielane w ramach programu, przyniesie także zbiorową korzyść dla lokalnych społeczności, np. przez popularyzację produktów rybnych, zróżnicowanie dochodów mieszkańców tradycyjnie utrzymujących się z rybactwa czy, jak w przypadku terenów nadmorskich, wkład programu w zbalansowanie i poprawę kondycji floty rybackiej.

Program oddziaływać będzie także na ogół społeczeństwa, np. przez realizację operacji z zakresu poprawy stanu środowiska i stanu wiedzy na jego temat.

 

Więcej informacji uzyskasz na stronach  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/

Polub nas na Facebooku

 Fundusze-Europejskie-dla-Rybactwa

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Departament Pomocy Technicznej

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

tel. 22 623 16 37

e- mail: sekretariat [dot] ptatminrol [dot] gov [dot] pl         

                             

Departament Rybołówstwa

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

tel. 22 623 29 72

e-mail: sekretariat [dot] dratminrol [dot] gov [dot] pl