UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Dofinansowanie do wapnowania gleb

Show the MENU
02.07.2019

W Ministerstwie Środowiska  1 lipca 2019r. odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wraz z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem, podczas której omawiano uruchomienie programu priorytetowego na lata 2019 – 2023 pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Podczas konferencji podpisane zostało porozumienie pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą.

Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).


Kto może ubiegać się o pomoc

Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Jakie warunki należy spełnić

 1. dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, magnez) lub
 2. posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia dotyczące wapnowania,
 3. dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5.Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

 Dotacje do zakupu wapna będą zależały od wielkości gospodarstwa, a kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Co obejmuje dofinansowanie

Zakup wapna

 1. a)   wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229),

oraz

 1. b)  środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,


Czego nie obejmuje dofinansowanie:

  • Kosztu transportu
  • Koszu rozsiewu nawozów wapniowych


Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Planowany okres przyjmowania dokumentów o refundacje kosztów – od 1 sierpnia 2019 r.

Miejsce składania dokumentów - Wojewódzkie Stacje Rolniczo-Chemiczne.

Do wniosku trzeba załączyć następujące załączniki: Fakturę potwierdzającą zakup wapna, Zalecenia dotyczące wapnowania uzyskane z Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R) oraz Formularz o uzyskanej pomocy w ramach de minimis.

Limit Pomocy - Dofinansowanie jest realizowane w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lat. 

Pomoc de minimis obejmuje: 

  • dopłaty do materiału siewnego (składane w ARiMR)
  • zwolnienie z podatku z czynności cywilno-prawnych, czyli 2% podatku przy zakupie ziemi rolnej, 
  • pomoc suszową lub za powódź
  • ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS);
  • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego za ziemię rolną dla KOWR;
  • ulgi w podatku rolnym dla gminy; 
  • dopłaty do kredytów klęskowych na zasadzie pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, zamieszczane będą na stronach internetowych OSCh-R oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze?

Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie wapna nawozowego:

 1. wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%,
 2. wapno nawozowe typ: z produkcji ubocznej, odmiana 07, minimalna zawartość CaO 30%,
 3. wapno nawozowe zawierające magnez typ: węglanowe, odmiana 05, minimalna zawartość CaO+MgO 45%.

Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie środka wapnującego:

 1. G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego,
 2. G.2. wapno tlenkowe i wodorotlenkowe pochodzenia naturalnego, typ: wapno magnezowe palone – jakość pierwsza oraz zawartość CaO+MgO deklarowana przez producenta środka wapnującego,
 3. G.3. wapno uzyskiwane w procesach przemysłowych, typ: wapno defekacyjne oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego

 Strony powiązane

 https://www.schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Stacja Chemiczno - Rolnicza


 

Ewa Kłosińska