150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Podsumowanie działań szkoleniowych Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w woj. łódzkim w roku 2017

Show the MENU

SIR

07.03.2018

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 Materiał opracowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

  

       Początek obecnego roku to dobry czas, aby podsumować działalność szkoleniową łódzkiego zespołu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w roku 2017. Przypomnijmy, iż Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, w latach 2014-2020 są finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewni CDR. Łódzki zespół SIR tworzy koordynator - Anna Lichman oraz broker innowacji - Michał Płatek. Głównym celem SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Pracownicy SIR mają również postawione cele szczegółowe, czyli:

  1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji

Jednym z głównych narzędzi służących do osiągnięcia wyżej wymienionych celów jest prowadzona w ramach danego województwa działalność szkoleniowa SIR realizowana zgodnie z przyjętym planem operacyjnym. Łódzki zespół SIR w 2017 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 zorganizował osiem wydarzeń szkoleniowych dla podmiotów związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi z województwa łódzkiego.

      Jako pierwszy został zrealizowany wyjazd studyjny pn. „Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych w województwie łódzkim – na przykładzie dobry praktyk z województwa opolskiego”. Wyjazd studyjny miał na celu pogłębienie wiedzy na temat działania Współpraca, a także zapoznał uczestników wyjazdu z dobrymi praktykami w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych na terenie województwa opolskiego. Przeprowadzone w trakcie spotkania wykłady w tym prezentacja brokera innowacji z regionu opolskiego uświadomiły uczestnikom, iż współpraca partnerów KSOW i SIR, rolników, hodowców, doradców rolnych, przetwórców, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz jednostek naukowych z województwa łódzkiego jest niezbędna do powołania efektywnej grupy na rzecz innowacji EPI w województwie łódzkim. Wyjazd studyjny miał również zachęcić do działania i pokazać osobom zainteresowanym wstąpieniem lub założeniem potencjalnej grupy operacyjnej dobrych praktyk, a także umożliwić wymianę wiedzy z ekspertami  i brokerami z województwa opolskiego.

        Kolejnym wydarzeniem szkoleniowym organizowanym przez SIR był wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne sposoby ochrony roślin sadowniczych”. Celem operacji był zapoznanie uczestników z innowacyjnymi metodami ochrony roślin sadowniczych oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w tej dziedzinie. Pomagały w tym wizyty polowe w szkółkach sadowniczych oraz wykłady i prezentacje przedstawiane przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Podczas wyżej wymienionych zajęć pracownicy instytutu, sadownicy, przetwórcy owoców i doradcy rolni wymieniali doświadczenia oraz wiedzę na temat uprawy roślin sadowniczych. Dzięki spotkaniu nawiązane zostały kontakty pomiędzy tymi grupami, które w przyszłości będą płaszczyzną wymiany wiedzy w tym zakresie.

       Działanie SIR nie ogranicza się tylko do niektórych dziedzin rolnictwa lecz stara się swym zasięgiem obejmować jak najwięcej tematów związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Dowodem tego było kolejne wydarzenie szkoleniowe zorganizowane tym razem w terenowym oddziale Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim, którego tematyka dotyczyła trzody chlewnej. W mieszczącym się w urokliwym zamku w Bykach oddziale łódzki SIR zorganizował seminarium pn. „Nowości w produkcji trzody chlewnej”. Seminarium miało na celu przybliżenie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań w hodowli i produkcji trzody chlewnej oraz ochrony stad przed chorobami zakaźnymi. Wykłady z zakresu wyżej wymienionej tematyki w sposób  wręcz „brawurowy” przedstawił pan dr. Piotr Kołodziejczyk. Prowadzone przez doktora dwa wykłady „Zasady ochrony stad przed chorobami zakaźnymi” oraz „Nowoczesna organizacja produkcji trzody chlewnej w gospodarstwie” spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników seminariów. Również prezentacja możliwości portalu dograne.pl w zakresie pomocy w negocjacjach związanych z zakupem i sprzedażą produktów rolnych i zwierząt hodowlanych  zaprezentowana przez partnera SIR firmę Dograne.pl spotkała się z dużym zainteresowaniem obecnych na seminarium rolników i hodowców.

      Kolejne dwa wydarzenia szkoleniowe to ponownie zmiana tematyki z hodowli trzody na wsparcie rozwoju i wdrażania innowacji w małych gospodarstwach rolnych województwa łódzkiego. Jako pierwszy odbył się wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne i ekologiczne metody przetwórstwa produktów rolnych szansą na przetrwanie małych gospodarstw rolnych na ziemi łódzkiej”. Wyjazd studyjny, który miał miejsce na terenie województwa podkarpackiego miał na celu przybliżenie i propagowanie innowacyjnych, nowoczesnych form prowadzenia działalności rolniczej. Wizyty w poszczególnych gospodarstwach, czy też firmach zajmujących się produkcją słodkich wypieków, ciast, pieczywa, produkujących ekskluzywne produkty czekoladowe, czy też ubojnie i masarnie, a także firmy zajmujące się przetwarzaniem owoców, pozwolił uczestnikom na poszerzenie wiedzy na temat innowacyjnych metod produkcji, możliwych do zaadoptowania w swojej działalności. Poznanie wyżej wymienionych pomysłów stało się szansą na przekwalifikowanie dotychczasowej działalności na nową, bardziej dochodową. Dzięki operacji uczestnicy nawiązali kontakty między sobą, a także odwiedzanymi rolnikami, firmami i przedsiębiorcami, które będą płaszczyzną dalszej współpracy i mogą przyczynić się do rozwoju i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach na terenie woj. łódzkiego. Drugie z tego krótkiego cyklu wydarzenie to wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych, hodowli zwierząt, produkcji biopaliw wdrażane na terenach województwa podlaskiego”. Wyjazd studyjny miał również na celu przybliżenie i propagowanie innowacyjnych, nowoczesnych form prowadzenia działalności rolniczej. Tym razem nacisk został położony na zakładanie i prowadzenie małych przetwórni biopaliwa lub krótkich linii produkcyjnych służących do przetwórstwa produktów rolnych np. warzyw, owoców, mleka czy mięsa. W tym zakresie zgłębiania wiedzy bezcenna była wizyta w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, gdzie uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć i zapoznać się z funkcjonowaniem przetwórni biopaliwa oraz nowoczesnej, niedawno oddanej do użytku przetwórni produktów rolnych. Podczas kolejnych dni wyjazdu studyjnego biorący w nim udział rolnicy, doradcy, przedsiębiorcy rolni mogli zapoznać się z możliwościami rozwoju działalności rolniczej, czy też gospodarczej pod kątem uprawy ziół oraz ich przetwarzania. Tu na pochwałę zasługuję wizyta w Korycinie, gdzie korzystano z wiedzy i doświadczenia właściciela firmy Dary Natury oraz Ziołowy Zakątek.

      Następny krok zespołu SIR w działalności szkoleniowej w 2017 roku, został skierowany w kierunku pszczelarzy oraz rolników, doradców, dla których temat hodowli pszczół, produkcji i przetwarzania wyrobów pochodzenia pszczelego nie jest obcy. Wyjazd studyjny pn. „Owady zapylające – szansą na przetrwanie rolnictwa” miał na celu zapoznanie uczestników z ideą zachowania, a nawet poprawy liczebności populacji owadów zapylających poprzez upowszechnienie i propagowanie wszelkich metod zagospodarowania terenów zielonych oraz prawidłowej uprawy roślin miododajnych - przyjaznej owadom zapylającym. Promowano wprowadzanie metod polegających na powrocie do tradycyjnych wiejskich ogrodów przydomowych z uwzględnieniem nowoczesnych osiągnieć nauki w zakresie projektowania ogrodów, sąsiedztwa roślin oraz ich pielęgnacji. Projekt miał na celu również promowanie zachowania bioróżnorodności w ekosystemie, która jest tak niezbędna dla przeżycia owadów zapylających. Wsparcie merytorycznej części wyjazdu studyjnego zapewnili pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – Zakład Pszczelnictwa w Puławach oraz specjaliści Działu Roślin Leczniczych - Ogród Botaniczny w Łodzi.

      Kolejne ze szkoleń zostało przeprowadzone w regionie sieradzkim, gdzie w Kościerzynie znajduję się oddział terenowy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach. Tereny, na których działa oddział w Kościerzynie najbardziej znane są z uprawy ziemniaka i ziemniaka wczesnego. Dlatego też nie mogło na tym terenie zabraknąć oferty szkoleniowej SIR. W siedzibie oddziału zorganizowano jednodniowe seminarium pn. „Postęp biologiczny w hodowli ziemniaka”, które miało na celu przybliżenie innowacyjnych, nowoczesnych metod w hodowli ziemniaka oraz jego ochrony przed chorobami zakaźnymi i pasożytami. Kierownik Oddziału Agronomii dr. Wojciech Nowacki w sposób przystępny i zrozumiały przedstawił licznie zebranym uczestnikom zagadnienia dotyczące współczesnej hodowli ziemniaka, jego integrowanej ochrony oraz podniesienia jakości zbiorów ziemniaka poprzez wykorzystanie postępu biologicznego.

      Ostatnim w 2017 roku wydarzeniem szkoleniowym był wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne sposoby ochrony roślin warzywnych”, który został zorganizowany na terenie powiatu skierniewickiego. Celem operacji było zapoznanie uczestników z innowacyjnymi metodami ochrony roślin warzywnych oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w tej dziedzinie. Dzięki współpracy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach uczestnicy mieli możliwość wysłuchać szeregu prelekcji prezentowanych min przez prof. dr hab. Józefa Robaka oraz w praktyce zobaczyć jak wygląda praca naukowców w laboratoriach nad wypracowaniem Innowacyjnych metod ochrony upraw warzywnych przed chorobami i szkodnikami. Największą zaletą tak przeprowadzonego szkolenia jest wymiany doświadczeń i wiedzy na temat uprawy roślin warzywnych pomiędzy środowiskiem naukowym, doradcami, rolnikami uprawiającymi warzywa oraz przetwórcami.

      Biorąc powyższe pod uwagę, można śmiało stwierdzić, iż oferta szkoleniowa Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie łódzkim była w roku 2017 za równo różnorodna, jak i bardzo ciekawa co potwierdzają liczby uczestników biorących udział w seminariach i wyjazdach studyjnych oraz bardzo pozytywne wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych podczas ww. wydarzeń.

      Łódzki zespół SIR wraz z dyrektorem Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Markiem Sarwą serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom szkoleń. Jednocześnie zapraszamy do brania udziału w kolejnych wydarzeniach szkoleniowych organizowanych przez SIR w roku 2018, śledzenia nowych informacji dotyczących innowacji w rolnictwie na stronie internetowej ŁODR, w tym w zakładce SIR oraz na facebooku. Zachęcamy również do rejestracji w bazie partnerów Sieci* na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pod linkiem http://195.205.152.135/sir/rejestracja.php. Dzięki partnerstwu w SIR będą Państwo mogli na bieżąco śledzić wydarzenia i nowinki związane z innowacjami w rolnictwie i na obszarach wiejskich, brać udział w szkoleniach organizowanych w ramach SIR oraz współpracować z innymi uczestnikami Sieci.

              Tekst i fot. Anna Lichman

Michał Płatek

 

 

 

*rejestracja w Sieci jest bezpłatna.