UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Dofinansowanie dla Grupy Operacyjnej "Polski Ocet Owocowy"

Show the MENU

SIR

21.11.2019

W dniu 20 listopada br. w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie grupa operacyjna pn. "Polski Ocet Owocowy" podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Współpraca" objętego PROW na lata 2014-2020. Konsorcjum, w tym lider projektu Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz 4 rolników - przedsiębiorców z województwa łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego w ramach projektu pt. „Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej
i technologicznej” planuje opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu – octu owocowego oraz innowacyjnej technologii produkcji octu owocowego z wykorzystaniem lokalnych szczepów mikroorganizmów. Technologia ta będzie umożliwiała otrzymanie bioróżnorodnego produktu o potencjalnych walorach prozdrowotnych oraz wytworzenie innowacyjnego produktu pozbawionego chemicznych konserwantów, a zawierającego jedynie naturalne metabolity drobnoustrojów, dzięki czemu produkt końcowy charakteryzować się będzie wysoką jakością i wartością żywieniową, bezpieczeństwem oraz powtarzalnością cech sensorycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych.
W ramach projektu zaplanowane koszty całkowite wynoszą 1 113 227,19 PLN, koszty kwalifikowalne 1 097 209,52 PLN,
a dotacja  930 764,00 PLN. Operacja będzie trwała do listopada 2020 roku. 
Wyniki badań i opis rezultatów projektu będą podlegały upowszechnieniu w ramach projektu i w jego okresie trwałości. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego posiada wieloletnie doświadczenie we wprowadzeniu badań naukowych związanych z technologią procesów fementacji wykorzystując szczepy drobnoustojów zdeponowane we własnej kolekcji. Innowacyną technologię opracuje Zakład Jakości Żywności w Łodzi. Octy owocowe wyprodukowane w różnych gospodarstwach będą różniły się między sobą z uwagi na zastosowanie różnego surowca oraz różnego mikrobiotu. Niewymagająca wysokich nakładów technologia, dedykowana indywidualnym rolnikom i drobnym przetwórcom, w przyszłości może przekształcić się w produkcję w systemie ekologicznym. Korzyścią z wdrożonej technologii oraz uzyskanego naturalnego produktu dla gospodarstwa rolnego będzie jego dywersyfikacja poprzez możliwość poszerzenia oferty asortymentowej (oprócz sprzedaży soku sprzedaż octu owocowego), zagospodarowania nadmiaru soku owocowego oraz możliwość dodatkowego zarobkowania. W efekcie pozyskane w procesie technologicznym octy owocowe wpisywać się będą w kategorię żywności fermentowanej, minimalnie przetworzonej i funkcjonalnej, a ponadto będą stanowić alternatywną, innowacyjną ofertę żywieniową dla konsumenta w porównaniu z octami komercyjnie dostępnymi. Opracowana innowacyjna technologia przyczyni się do zwiększenia stopnia wykorzystania lokalnych soków owocowych, ograniczy marnotrawienie soku owocowego, wynikające
z jego krótkiego terminu przydatności do spożycia, a tym samym wzmocni produkcję rolną w pełni wykorzystując istniejący potencjał.