UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie oprogramowania FK i HR (kadrowo - księgowy) - zmiana ogłoszenia

Show the MENU

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 1393-2014 z dnia 2014-01-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bratoszewice
Dostawę i wdrożenie oprogramowania FK i HR w ramach projektu e-Doradca ziemi łódzkiej Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1a do SIWZ
Termin składania ofert: 2014-01-20

Numer ogłoszenia: 8183 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 1393 - 2014 data 03.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice, woj. łódzkie, tel. 42 719 89 28, fax. 42 719 89 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2).
W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;.
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
W ogłoszeniu jest: inne dokumenty.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty w pełni funkcjonalnej wersji oprogramowania ograniczonej czasowo na okres 2 tygodni z możliwością zainstalowania przynajmniej na jednym stanowisku. Oprogramowanie powinno zostać dostarczone na płycie CD lub DVD wraz z instrukcją w języku polskim..

Załączniki: