Zmiany w działaniu Rolnictwo ekologiczne w 2019 roku

Show the MENU
29.11.2019

Zmiany w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2019 r.

 W dniu 8 marca 2019 r. opublikowana została nowelizacja rozporządzenia dot. działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 (Dz. U. poz. 451). Najważniejsze zmiany to:

  1. Podwyższenie wymaganej obsady zwierząt w ramach Pakietów 5. i 11. – Uprawy paszowe na gruntach ornych oraz Pakietów 6. i 12. Trwałe użytki zielone

W celu wzmocnienia ukierunkowania wsparcia na produkcję ekologiczną, a także lepszego
i bardziej racjonalnego wykorzystania potencjału produkcyjnego łąk i pastwisk oraz ograniczenia wsparcia ekologicznego tylko do tej powierzchni paszowej, która służy racjonalnemu chowowi zwierząt, podwyższone zostały:

  • z 0,3 DJP/ha do 0,5 DJP/ha minimalny poziom obsady zwierząt w przypadku Pakietu 6. i 12. Trwałe użytki zielone;
  • z 0,3 DJP/ha do 0,5 DJP/ha współczynnik stosowany do wyliczenia powierzchni, do jakiej mogą zostać przyznane płatności ekologiczne w ramach Pakietu 5. i 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych.

Z uwagi na zasadę Lex retro non agit (Prawo nie działa wstecz) wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie rolników, którzy wejdą do działania Rolnictwo ekologiczne od dnia 15 marca 2019 r. (tzw. „nowi beneficjenci”). Natomiast rolnicy, którzy przed dniem 15 marca 2019 r. rozpoczęli realizację jakiegokolwiek zobowiązania ekologicznego PROW 2014-2020 i je kontynuują, będą realizowali działanie na dotychczasowych zasadach (tzw. „dotychczasowi beneficjenci”), również w przypadku podjęcia nowego zobowiązania (np. w związku z powiększeniem gospodarstwa) lub przejęcia zobowiązanie innego rolnika (np. w związku z zakupem gruntów). 

  1. Sposób deklaracji we wniosku o przyznanie płatności ekologicznych

Od 2019 r. rolnik we wniosku o przyznanie płatności ekologicznych określać będzie nie tylko pakiet lub wariant, jaki realizuje na danej działce rolnej, ale również jaką uprawę lub jaki gatunek rośliny uprawnej uprawia. Praktyka ta już obecnie jest stosowana przez większość rolników.

Ponadto, rolnik będzie mógł zadeklarować tzw. uprawę wielogatunkową (w ramach danego pakietu lub wariantu) z podaniem gatunków lub upraw roślin uprawnych uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej.

  1. Weryfikacja wytworzenia produktu rolnictwa ekologicznego

Jednym z warunków przyznania płatności ekologicznej w ramach w ramach Pakietów 1 i 7.  Uprawy rolnicze, 2. i 8. Uprawy warzywne, 3. i 9. Uprawy zielarskie oraz wariantów Pakietu 4. i 10. Uprawy sadownicze jest wytworzenie w ramach każdego z tych pakietów lub wariantów produktu rolnictwa ekologicznego.

Od 2019 r., doprecyzowano kwestię weryfikacji wytworzenia produktu, tak aby nie było wątpliwości, że obowiązek wytworzenia produktu dotyczy każdej uprawy lub gatunku rośliny uprawnej uprawianych na danej działce rolnej, także w przypadku uprawy wielogatunkowej (każdego gatunku roślin wchodzącego w skład takiej uprawy). Ponadto, z wytworzeniem produktu rolnictwa ekologicznego ściśle powiązane jest odpowiednie przeznaczenie zbioru, co oznacza, że wymóg odpowiedniego przeznaczenia części zbioru weryfikowany będzie także w odniesieniu do danego gatunku rośliny uprawnej (niezależnie na ilu działkach był uprawiany).

  1. Rozszerzenie katalogu wykorzystywania roślin uprawianych w plonie głównym jako nawóz zielony

W przypadku Pakietu 1. i 7. Uprawy rolnicze wspierane są m. in. uprawy roślin bobowatych grubonasiennych lub gorczycy białej na nawóz zielony. Katalog roślin uprawianych na nawóz zielony został poszerzony o grykę zwyczajną.

  1. Rozszerzenie listy roślin wspieranych w ramach działania

Listę roślin wspieranych w ramach Działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 uzupełniono o dwuletni koper włoski oraz wiesiołek dziwny.

  1. Przeniesienie uprawy ostropestu plamistego z Pakietów 3. i 9. Uprawy zielarskie do Pakietów 1. i 7. Uprawy rolnicze

Ostropest plamisty, w przeciwieństwie do innych roślin zielarskich, nie wymaga kosztownej pielęgnacji i ochrony przed chwastami, w związku z tym, od 2019 r., przeniesiony został z Pakietów 3. i 9. Uprawy zielarskie do Pakietów 1. i 7. Uprawy rolnicze. Tym samym stawka płatności dla ostropestu będzie taka, jak dla upraw rolniczych.

  1. Rozszerzenie katalogu osób, które poświadczają za zgodność z oryginałem dokumenty wymagane w przypadku przejmowania zobowiązań ekologicznych (tj. w ramach tzw. wniosków transferowych)

Poza notariuszem i upoważnionym pracownikiem ARiMR, dokumenty w ramach postępowań związanych z przejmowaniem zobowiązań ekologicznych będą mogły być poświadczane za zgodność z oryginałem również przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.

Tomasz Kaczmarek

Kierownik PZDR Radomsko