Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich

Show the MENU
23.12.2021

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Celem wsparcia jest różnicowanie działalności na obszarach wiejskich
w obszarze B – pozostałe operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pomoc ma formę premii, która wypłacana jest w  dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Kwota wsparcia:

  • 150 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1  miejsca pracy
  • 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2  miejsc pracy
  • 250 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3  miejsc pracy

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który:

  • podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
  • w roku, w którym został złożony wniosek lub poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca.

Biznesplan zakłada, że nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

 

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłaca w dwóch ratach:

  • I rata (80%) rolnik otrzyma gdy zarejestruje działalność gospodarczą i rozpocznie realizację biznes planu (w terminie 9 miesięcy liczone od doręczenia decyzji)
  • II rata (20%) wpłynie po realizacji biznesplanu , nie później niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

 Nabór wniosków zgodnie z harmonogramem przewidziany jest grudzień 2021/styczeń 2022

Więcej informacji można uzyskać w biurze PZDR Pajęczno lub na stronie www.ARiMR.gov.pl