Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

UWAGA PRODUCENCI I HODOWCY ŚWIŃ!!!!

Show the MENU
14.02.2018

Nowe zasady bioasekuracji przy utrzymywaniu trzody chlewnej na terytorium całego kraju

W Dzienniku Ustaw  z 13 lutego, pod pozycją 360 ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wprowadza ono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek utrzymywania trzody chlewnej z zachowaniem  zasad bioasekuracji we wszystkich gospodarstwach utrzymujących świnie.

Szczegółowy wykaz obowiązków zawarto w §1a rozporządzenia:

„§ 1a. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia:

 1) nakazuje się:

 1.  karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2.  prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających  na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w  których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których   są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz  niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w  których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby,  które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń  odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym  szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość  danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także  stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie   skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz  bieżące aktualizowanie tego spisu,
 11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości  wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;

2) zakazuje się:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane  świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów  ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz   materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem  afrykańskiego pomoru świń,
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w  ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta  łowne lub odłowie takich zwierząt.”;

                                                  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, to jest w dniu 27 lutego 2018 r.

 Przestrzeganie  przez hodowców obowiązków wprowadzonych Rozporządzeniem będzie przedmiotem kontroli prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną.

Źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu lek.wet. L.Przewłocki

zamieściła: Anita Maj-Kałdońska