PREMIA DLA MŁODEGO ROLNIKA

Show the MENU
28.06.2024

 

PREMIA DLA MŁODEGO ROLNIKA

Orientacyjny limit środków na to wsparcie to łącznie 811 mln PLN, wysokość premii dla ubiegającego się rolnika to 200 tys. zł. płatne w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 140 tys. zł wypłacana będzie po zawarciu umowy i spełnieniu określonych warunków w terminie do 12 miesięcy od jej doręczenia, natomiast pozostała kwota 60 tys. zł po zrealizowaniu założeń zawartych w biznesplanie stanowiącym załącznik do wniosku o pomoc.

Pomoc będzie przyznawana rolnikowi, który w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i jego wiek nie przekracza 40 lat to jest nie ma ukończonego 41 roku życia. Wymagane jest również posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych bądź odpowiedniego stażu pracy w rolnictwie, lub uzupełnienie wykształcenia w ciągu 36 miesięcy.

Pamiętajmy, że interwencja kierowana jest do rolników którzy założyli działalność rolniczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku bądź rozpoczną prowadzenie tej działalności najpóźniej 12 miesięcy od przyznania pomocy. Wyjaśnijmy że rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej następuje w momencie kiedy przyszły beneficjent staje się właścicielem 1 ha użytków rolnych, posiadaczem zwierząt gospodarskich, występuje o pomoc w ramach płatności bezpośrednich bądź inną określoną w przepisach oraz z dniem objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników .

Należy również przypomnieć że obecnie pomoc nie jest przyznawana jeżeli małżonek rolnika ubiegającego się o pomoc prowadzi działalność rolniczą dłużej niż 24 miesiące. Wraz z wnioskiem o pomoc należy przedłożyć biznesplan który musi być zrealizowany w ciągu 3 lat licząc od roku w którym otrzymano pomoc. Zawiera on opis sytuacji wyjściowej gospodarstwa z wyszczególnieniem posiadanych gruntów wraz z wskazaniem upraw, budynków, maszyn, pojazdów wykorzystywanych w produkcji rolnej oraz informację na temat wykonania zaprojektowanego planu realizacji założonych celów. Należy tu dodać że obowiązującym wymogiem jest wykazanie wielkości wartości ekonomicznej gospodarstwa oraz powierzchni gospodarstwa, w roku wyjściowym rolnik musi wykazać że gospodarstwo osiągnęło wartość ekonomiczną w wysokości co najmniej 15 000,00 EURO lub posiada gospodarstwo o powierzchni minimum równej średniej powierzchni obowiązującej w województwie. Przyznanie pomocy uzależnione jest od uzyskania odpowiedniej liczby punktów według obowiązujących kryteriów tj. powierzchni użytków rolnych, kwalifikacji zawodowych, różnicy wieku między przejmującym a przekazującym gospodarstwo w całości, wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Środki pozyskane z interwencji przeznaczyć można na zakupu nieruchomości rolnych,  nowych maszyn, urządzeń, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, stada podstawowego zwierząt gospodarskich, zakupu wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji związanych z budynkami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, część dotacji można wykorzystać na zakup środków do produkcji rolniczej a więc nawozów, paszy dla zwierząt, środków ochrony roślin, paliwa.

Ważne aby realizację powyższych inwestycji rozpocząć po dniu pierwszej wypłaty środków pochodzących z dotacji. Należy również wspomnieć o obowiązkach, które beneficjent interwencji musi dopełnić po otrzymaniu dotacji. Młody rolnik zobowiązany jest prowadzić działalność rolniczą przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, posiadać uproszczoną rachunkowość, jeżeli uzyskuje przychody z innego źródła to 60% muszą stanowić przychody z rolnictwa, skorzystać z doradztwa indywidualnego w ramach interwencji „ Kompleksowe doradztwo rolnicze”, realizować założenia przyjęte w biznesplanie.

 

Szczegóły na stronie ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow--zapraszamy-do-skladania-wnioskow

 

Marta Wojtasik