Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Pomoc dla producentów trzody chlewnej na obszarach ASF

Show the MENU
31.01.2018

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy krajowej, z którego będą korzystać producenci rolni z województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Beneficjentami programu mogą być gospodarstwa rolne, którym nadano numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, są mikroprzedsiębiorstwami, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami oraz utrzymywali lub utrzymują świnie w siedzibie stada, któremu nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Pomoc będzie udzielana producentowi świń, którego siedziba stada znajduje się na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i z tego powodu  uzyskał obniżone dochody z tytułu prowadzenia produkcji świń.

Z pomocy wyłączeni zostaną producenci rolni, którzy:

 1. uzyskali pomoc  w ramach nadzwyczajnej  pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,
 2. uzyskali pomoc  w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny,
 3. uzyskali pomoc  w ramach krajowych programów wsparcia, przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia albo na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii,
 4. sprzedali świnie w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Pomoc będzie udzielana w wysokości kwoty obniżenia dochodu w kwartale, półroczu lub roku, począwszy od 1 lipca 2017 r.,  w porównaniu do średniego dochodu uzyskiwanego z produkcji świń z trzech ostatnich lat lub trzech lat z okresu pięcioletniego po odjęciu roku z najwyższymi i najniższymi dochodami – z analogicznego okresu. Wnioski będą składane  w okresach kwartalnych do kieronika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek tego producenta. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR.

 Wniosek  zawiera następujące dane: 

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku gdy producent ten nie posiada obywatelstwa polskiego – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego producenta;
 3. numer siedziby stada producenta świń ubiegającego się o pomoc nadany zgodnie z przepisami ustawy;
 4. oświadczenie producenta świń, że do pomocy objętej  wnioskiem nie przyznano mu:
  • pomocy finansowej ze środków krajowych,
  • odszkodowania z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowania na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi.

Do wniosku producent świń będzie zobowiązany dołączyć oświadczenia o kwocie utraconego dochodu, sporządzonym na  formularzu opracowanym i udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

 

Autor: Anna Jaros

Źródło:http://www.minrol.gov.pl