UWAGA!!! Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach wstrzymuje do odwołania wszystkie formy szkoleń !!!

Od 2 marca do 15 kwietnia 2020 r. w ARiMR można składać oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do wniosków z  poprzedniego roku - czytaj tutaj 

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Pilne! 6. ognisko ptasiej grypy w województwie łódzkim

Show the MENU
06.03.2020

Od  trzeciej dekadzy lutego w województwie łódzkim notowane są ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI, podtypu H5N8). Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii wydane do 6 marca  potwierdzają 6 gniazd choroby:

  • pierwsze w województwie łódzkim, na terenie powiatu sieradzkiego - Kociołki, w gminie Błaszki,
  • w powiecie łódzkim wschodnim - Regny, w gminie Koluszki,
  • w powiecie łówickim - Skaratki, w gminie Domaniewice,
  • w powiecie poddębickim - Konopnica, w gminie Wartkowice
  • w powiecie zgierskim - Kolonia Brużyca, w gminie Aleksandrów Łódzki,
  • w mieście Łódź

– wszystkie w stadach kaczek. Zebrały się gminne i powiatowe zespoły zarządzania kryzysowego, a służby weterynaryjne przeprowadzają działania związane z usuwaniem ognisk choroby. W zakażonych stadach przebywało ponad 117 tysięcy kaczek. To wielka strata i aby uniknąć dalszych, trzeba podjąć działania zapobiegawcze.

W promieniu 3 km od ogniska choroby wyznacza się obszar zapowietrzony, a 7 km od pierwszego – obszar zagrożony. 

Na obszarze zapowietrzonym powiatowy lekarz weterynarii nakazuje m.in.:

  • odosobnienie drobiu w obiektach zamkniętych w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz innymi, utrzymywanymi w sąsiednich gospodarstwach,
  • niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków,
  • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu, sprzętu i innych przedmiotów oraz ściółki,
  • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące lub wychodzące z gospodarstwa, a także prowadzenie wykazu tych osób.

Ustanawia również zakaz:

  • wyprowadzania do gospodarstwa lub wprowadzania z niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków,
  • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych,
  • przemieszczania drobiu lub innych paków, w tym piskląt, jaj i zwłok.

Zaś na obszarze zagrożonym - nakazuje:

  • tak jak poprzednio – czyszczenie i odkażanie,
  • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego,
  • informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Powiatowy lekarz weterynarii może nałożyć te same zakazy, co na obszarze zapowietrzonym, ale może także wyrazić zgodę na działania i czynności nimi objęte.

Zarówno na jednych, jak i drugich obszarach zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki. Oba obszary muszą być również oznakowane poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych i prywatnych oraz parkingach trwałych tablic z napisem "UWAGA, WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAPOWIETRZONY  lub OBSZAR ZAGROŻONY". Tablice te powinny być widoczne z odległości co najmniej 100 m.

To tylko część wymagań. Lista nakazów i zakazów może być dłuższa. Szczegóły znajdują się w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi dedykowanym zwalczaniu grypy ptaków[1] oraz w rozporządzeniach wojewody łódzkiego wydawananych dla obszarów ochronnych wyznaczanych dla każdego ze zidentyfikowanych ognisk choroby. Rozporządzenia wojewody publikują też szczegółowy wykaz miejscowości, które znalazły się w obrębie wyznaczonych obszarów.

Oprócz strat bezpośrednich wynikających z likwidacji stad drobiu dochodzą jeszcze straty na skutek  utrudnień lub wstrzymania obrotu drobiem i produktami drobiowymi. Od 4 lutego Honkong wprowadził tymczasowy zakaz importu mięsa dobiowego i podrobów drobiowych (w tym jaj) z powiatów, w których zidentyfikowano ogniska choroby. Od 28 lutego takie ograniczenia wprowadziła również Republika Białorusi.

ZAGROŻENIE DLA LUDZI:

 [za Głównym Lekarzem Weterynarii]
Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka. Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

Sytuacja jest niezwykle dynamiczna. O jej rozwoju informujemy również pod adresem  https://www.lodr-bratoszewice.pl/strony/uwaga-ptasia-grypa


Janusz Szrama

[1] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków(Dz.U.2007.239.1752)