UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Od 3 października wnioski o pomoc suszową

Show the MENU
04.10.2019

susza

Minister rolnictwa i rozwoju wsi informuje, iż producenci rolni, w których gospodarstwach  rolnych szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji w terminie od 3 do 31 października 2019 r. Pomocą mają być objęte również szkody spowodowane przez inne zjawiska atmosferyczne: huragan, grad, deszcz nawalny,  przymrozki wiosenne lub powódź. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc finansowa udzielana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w formie jednorazowej dotacji z budżetu państwa. O wsparcie będą mogły występować gospodarstwa rolne, w których straty powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% tej uprawy i które były oszacowane przez tzw. komisję suszową powołaną przez wojewodę.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi ogłosił stawki pomocy:

  • w uprawach, w których szkody objęły co najmniej 70% ich powierzchni stawka pomocy wyniesie 1.000 zł na 1 ha uprawy. Podkreślenie jest ważne, gdyż wcześniejsze informacje mówiły o formule „powyżej 70%”,
  • natomiast jeśli uprawy zostały dotknięte suszą na powierzchni co najmniej 30% i nie więcej niż 70% - pomoc wyniesie 500 zł do 1 ha.
  • w tegorocznej kampanii likwidowania skutków suszy pojawiło się nowe rozwiązanie, którego nie było w latach ubiegłych. Otóż wsparciem będą objęte również wieloletnie użytki zielone, na których obsada zwierząt z grupy tzw. trawożerców, tj. bydła, owiec, kóz lub koni wynosi poniżej 0,3 DJP (dużej jednostki przeliczeniowej) na hektar. Dla szkód obejmujących co najmniej 70% powierzchni użytku zielonego dotacja wyniesie 500 zł do 1 ha, a dla drugiego zakresu strat – co najmniej 30% i nie więcej niż 70% – 250 zł do 1 ha.
  • ww. kwoty wsparcia dotyczą gospodarstw, które w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych miały ubezpieczone co najmniej 50% powierzchni upraw (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych) od co najmniej jednego z ryzyk w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Jeśli takiego ubezpieczenia brak, kwota pomocy będzie pomniejszana o połowę.

Dotacje przyznawane będą w formule de minimis – w przypadku, gdy oszacowane szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa z trzech poprzednich lat lub poza tą formułą – gdy będą one wyższe od 30% rocznej produkcji. Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej (lub 90% na obszarach ONW). Granice obniżenia dochodu pomniejszają odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczeń upraw. W krańcowym przypadku, gdy kwota odszkodowań przekroczy wartości krańcowe – pomoc publiczna nie będzie przysługiwać.

Wsparcie będzie udzielane na wniosek poszkodowanego składany do Biura Powiatowego ARiMR. Wymagane będą co najmniej następujące załączniki:

  • kopia protokołu z oszacowania szkód,
  • oświadczenie lub zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis,
  • oświadczenie o liczbie bydła, owiec, kóz lub koni posiadanych w dniu szacowania szkód,
  • kopie polis ubezpieczniowych upraw rolnych wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

Wniosek o przyznanie pomocy można pobrać ze strony https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/3-pazdziernika-ma-ruszyc-pomoc-suszowa.html 


Janusz Szrama