150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Od 14 września rusza pomoc suszowa !!!

Show the MENU
01.09.2018

[data aktualizacji: 2018.09.11]

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało komunikat o uruchomieniu operacji wnioskowania przez producentów rolnych i producentów ryb o rekompensaty z tytułu poniesionych strat w wyniku tegorocznej suszy lub powodzi. W pierwszej kolejności będą przyjmowane wnioski od producentów rolnych, u których szkody suszowe w poszczegółnych uprawach wystąpiły na powierzchni 70 i więcej procent oraz od producentów ryb. 

Jak pisaliśmy w naszym doniesieniu pt. "Program pomocy dla gospodarstw poszkodowanych przez suszę"https://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/program-pomocy-dla-gospodarstw-poszkodowanych-przez-susze, w przytoczonej tam Uchwale Rady Ministrów (Nr 107/2018) ustanawiającej program pomocy suszowej lub powodziowej określono stawki pomocy dla szkód, które wystąpiły na powierzchni co najmniej 70% danej uprawy i w zarybionych stawach rybnych. Wysokość pomocy dla pozostałych upraw, w których szkody objęły od 30 do 70% ich powierzchni, ma być określona po zakończeniu i podsumowaniu prac komisji określających skalę szkód. 

Przyjęcie takiej procedury oznacza, że będą 2 tury wnioskowania o rekompensaty: teraz dla upraw dotkniętych skutkami suszy w największym stopniu (70 i więcej procent ich powierzchni) i odrębnie dla upraw, w których szkody suszowe wystąpiły na pozostałej powierzchni kwalifikującej do pomocy, tj. od 30 do 70%. Dla jasności, ARiMR wyjaśnia, iż za uprawę uznaje się "pole", inaczej działkę rolną.

[Warto zaznaczyć, że poziom szkód, od których można ubiegać się o pomoc nie odnosi się do całej produkcji w gospodarstwie, a do poszczegółnych upraw. "Jeżeli komisja oceniła, że strata w danej uprawie przekracza 30 proc., to przysługuje pomoc - minister Rafał Romanowski."]

Od 14 września br. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmować wnioski o pomoc dla szkód najbardziej dotkliwych, dla których wysokość została wcześniej zdefioniowana.

Poniżej przytaczamy komunikaty Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi [podkreślenia własne]:

"Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 29.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy.
Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy.
Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

ARiMR zapowiada, iż do wniosku trzeba będzie dołączyć kopie: protokołu z oszacowania szkód, polisy ubezpieczeniowej i dowodu jej opłacenia, jeśli były zawarte oraz oświadczenie lub zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. Jeśli pomoc będzie udzialana w formule de minimis  (o czym poniżej), protokół strat nie jest poświadczany przez wojewodę, natomiast w formule pomocy publicznej na protokole oszacowania strat musi znaleźć się adnotacja wojewody o wystąpieniu szkody. 

Pomoc będzie udzielana:

    • poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 – w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
    • w ramach formuły pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 – w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej [tj. do równowartości w złotych 15 tys. euro - przyp. autora].

Wysokość pomocy dla poszczególnych producentów rolnych będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy oraz stawki pomocy.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym rolnej."

Tak samo dla producentów ryb:

 "Od 14.09.2018 r. do 29.09.2018 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy

Stawka pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podatnika podatku rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy podatnik podatku rolnego będzie zobowiązany dołączyć m.in. oświadczenie o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) zawierającego zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2016 i 2017 rok, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Pomoc ta będzie udzielana w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wysokość pomocy dla poszczególnych podatników podatku rolnego będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro."


  za MRiRW - tekst i foto: Janusz Szrama

Producentów, którzy mieliby problemy ze skompletowaniem i złożeniem wniosków zapraszamy do wszystkich komórek organizacyjnych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach - będziemy udzielać porad i wsparcia.