150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Nowe dofinansowanie do lasów

Show the MENU
15.04.2019

W roku 2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) będzie można uzyskać dofinansowanie nie tylko na zalesianie, jak to było do tej pory, ale również na inwestycje w lasach ze starszym drzewostanem (11-60 lat). Umożliwi to uruchomienie nowego poddziałania Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

       Finansowanie obejmie inwestycje, które przyczynią się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanu oraz zwiększą różnorodność biologiczną lasów. Będzie to jednorazowa zryczałtowana płatność z tytułu poniesionych kosztów i będzie przysługiwać do maksymalnie 20 ha gruntów. Dopłatę można będzie też uzyskać na przeprowadzenie ewentualnych zabiegów ochronnych przed zwierzyną. Pomoc przyznawana będzie właścicielowi lasu, który ma numer identyfikacyjny i który zobowiąże się do przestrzegania planu inwestycji sporządzonego przez nadleśniczego.

       Wnioski o przyznanie pomocy można będzie składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa od 2 maja do 12 czerwca. Właściciele lasu powinni do nich dołączyć: a) dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja; b) kopię planu inwestycji potwierdzoną przez nadleśniczego, który sporządził ten plan; c) w przypadku współwłasności gruntu należy dołączyć również pisemną zgodę na realizację inwestycji od pozostałych współwłaścicieli.

       Natomiast do wniosku o sporządzenie planu inwestycji, który należy złożyć w nadleśnictwie, potrzebne będą następujące załączniki: * wypis z ewidencji i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje; * wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu; * zaświadczenie starosty, który sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym planowane są inwestycje, potwierdzające, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Wymagane dokumenty można uzyskać w starostwie powiatowym.

       Wysokości stawek pomocy kształtują się następująco:

1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 50 lat     

 1. na gruntach w warunkach korzystnych – 8137 zł/ha
 2. na gruntach o nachyleniu powyżej 12 stopni – 9249 zł/ha

2. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 20 do 60 lat (wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach):

 1. na gruntach w warunkach korzystnych – 12.538 zł/ha
 2. na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni – 14.213 zł/ha

3. Zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, poprzez wprowadzenie podszytu, rozumianego jako dolną warstwę w drzewostanie złożoną z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę:

 1. na gruntach w warunkach korzystnych – 4610 zł/ha
 2. na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni – 5210 zł/ha

4. Zakładanie remiz, rozumianych jako obszar, na którym wprowadzane są gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat – 848 zł/ remizę

5. Cięcia pielęgnacyjne zwiększające odporność ekosystemu leśnego – czyszczenie późne, wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 11 do 20 lat

 1. na gruntach w warunkach korzystnych – 764 zł/ha
 2. na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni – 917 zł/ha

6. Zabiegi ochronne przed zwierzyną w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu/wprowadzania podszytu/zakładania remiz :

 1. zabezpieczenie sadzonek repelentami – 424 zł/ha
 2. zabezpieczenie sadzonek osłonkami – 1488 zł/ha
 3. grodzenie remiz (grodzenie siatką metalową o wys. min. 2 m) – 8,82 zł/mb.

Małgorzata Ziółkowska

Źródło: strony www.arimr.gov.pl