!!! Uwaga!!! Wydłużony termin składania wniosków o pomoc suszową !!! Szczegóły tutaj i tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Nabór wniosków na poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Show the MENU
22.11.2017

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3. „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków: od 28 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej http://kowr.gov.pl/promocja/prow/promocja-ze-srodkow-prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 Lokalizacja KOWR w województwie łódzkim pod adresem:

OT Łódź
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
(42) 636-53-26

Działanie ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości.

W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia  przez ludzi oraz spełnia określone warunki. 

Aby ubiegać się o przyznanie pomocy należy wytwarzać produkty:

 • których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych lub
 • objęte systemem rolnictwa ekologicznego, lub
 • objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, lub
 • integrowanej produkcji roślin lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub
 •  zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

 Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów:

a)  kontroli, po której wydawany jest stosowny certyfikat

b)  składki na rzecz grupy producentów

c)  zakupu specjalistycznych publikacji

d)  zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych w przypadku IP.

       Wysokość pomocy, uzależniona jest od systemu jakości, w którym uczestniczy rolnik. Maksymalne stawki wsparcia wynoszą przez 3 kolejne okresy pomocy:

 • 3 200 zł – w przypadku wytwarzania produktów  wpisanych do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, systemu ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich
 • 3 000 zł – w przypadku systemu rolnictwa ekologicznego
 • 2 750 zł – w przypadku systemu integrowanej produkcji roślin
 • 1 470 zł – w przypadku systemu  „Jakość Tradycja”
 • 2 386 zł  – w przypadku systemu „Quality Meat Program”
 • 1 700 zł  – w przypadku systemu jakości „Pork Quality System”
 • 2 000 zł  – w przypadku systemu jakości  „Quality Assurance for Food Products”.

        Łączna wysokość pomocy przyznanej beneficjentowi, ze względu na prowadzenie produkcji w ramach więcej niż jednego systemu jakości może wynieść w każdym okresie pomocy nie więcej niż równowartość 2 000 euro.

Elżbieta Michalak