UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne - finał wojewódzki

Show the MENU
22.06.2021

 

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne

- finał wojewódzki

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs w Bratoszewicach zaprasza gospodarstwa ekologiczne z województwa łódzkiego  do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne

Konkurs ten ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Organizatorem wojewódzkiego etapu Konkursu jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

W konkursie może brać udział każdy rolnik, który:

  • posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
  • zakończył okres przestawiania gospodarstwa i posiada aktualny certyfikat na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie
  • nie był laureatem I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2018 – 2020.

Konkurs przeznaczony jest dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Do składania wniosków zachęcamy kandydatów prowadzących towarowe gospodarstwa ekologiczne, z lub bez hodowli zwierząt.

W konkursie nie mogą brać udział Fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł, stanowiących ich główne źródło dochodu lub utrzymania.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną - Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zgłoszenia należy wysyłać do 09 lipca 2021 rpod adresem:

Łódzki Ośrodek Doradztwa rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
ul. Nowości 32
95-011 Bratoszewice
z dopiskiem „Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2021”
lub pocztą elektroniczną pod adresem:

a [dot] bartosikatlodr-bratoszewice [dot] pl lub  e [dot] klosinskaatlodr-bratoszewice [dot] pl

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela –

Andrzej Bartosik, tel. 516-815-885, oraz  Ewa Kłosińska, tel. 519-301-052

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami w produkcji ekologicznej.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora ŁODR dokona oceny wszystkich zgłoszonych gospodarstw. Zdobywca pierwszego miejsca zostanie zgłoszony do Konkursu Krajowego organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie.


 Konkurs realizowany jest w ramach operacji SIR pn. „Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne - finał wojewódzki.”, realizowanej przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


 

Ewa Kłosińska

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska ŁODR zs w Bratoszewicach