Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konkurs "Doradca Roku"

Show the MENU
23.06.2022

plakat konkursu

§ 1. Informacje ogólne

Konkurs jest organizowany pod nazwą: Ogólnopolski Konkurs „Doradca Roku”, zwany dalej konkursem.

Regulamin konkursu „Doradca Roku”, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

        1) cele konkursu,

        2) zasady udziału w konkursie,

        3) zasady przeprowadzenia konkursu.

 

§ 2. Cel konkursu

Głównym celem konkursu jest:

− popularyzacja i promowanie osiągnięć doradców rolniczych, w tym innowacyjnych praktyk rolniczych;

− promowanie usług doradczych;

− podnoszenie jakości i efektywności usług doradczych.

§ 3. Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR w Brwinowie) we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Realizatorem i wykonawcą jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR O/Poznań).
 2. Współorganizatorem konkursu są wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR).

 

§ 4. Uczestnicy

 1. Konkurs skierowany jest do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników.
 2. W danej edycji konkursu mogą uczestniczyć zgłoszeni doradcy, nienagradzani w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach konkursu.

 

§ 5. Przebieg konkursu

 1. Konkurs jest dwuetapowy:

1)         I etap – wojewódzki,

2)         II etap – krajowy.

§ 6. Przebieg I etapu - wojewódzkiego

 1. Za organizację konkursu na etapie wojewódzkim odpowiadają dyrektorzy ODR.
 2. Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim zgłaszani są do ODR. Zgłoszenia może dokonać  podmiot działający na terenie województwa, świadczący usługi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym komórki organizacyjne wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1) zgodnie z harmonogramem określonym w regulaminie konkursu.
 3. ODR przyjmuje zgłoszenia oraz kandydatury doradców z terenu województwa właściwego dla obszaru jego działania.
 4. Zgłoszenia kandydatów do I etapu konkursu przyjmowane są do 10 sierpnia bieżącego roku.
 5. Komisję konkursową, w liczbie 3 osób, powołuje dyrektor danego ODR.
 6. W skład Komisji konkursowej wchodzą: 1 przedstawiciel ODR oraz 2 przedstawicieli wybranych spośród następujących instytucji: Izba Rolnicza, instytut badawczy, uczelnia bądź stowarzyszenie lub organizacja, których działalność związana jest z rolnictwem lub obszarami wiejskimi.
 7. Do zadań członków Komisji należy ocena i dokonanie wyboru doradcy zgodnie z kryteriami oceny wskazanymi w § 8 Regulaminu.
 8. Oceny doradcy dokonuje się na podstawie zestawienia poświadczającego realizację zadań wymienionych w § 8 ust. 1,pkt 1-5 na formularzach oceny (Załączniki nr 2 i 2a). Dokumentem wymaganym jest opinia (referencje), wystawiona przez podmiot zgłaszający, opisująca działalność doradcy.
 9. Komisja wybiera doradców (miejsce 1-3). Do II etapu – krajowego, zgłasza laureata I miejsca, sporządza protokół (Załącznik nr 3), w którym podaje imiona i nazwiska doradców, biorących udział w etapie wojewódzkim.  
 10. Komisja przesyła dokumenty tj. formularze oceny (Załącznik nr 2 i 2a), kartę zgłoszenia do etapu II (Załącznik nr 4) wraz z opinią o doradcy i kopią protokołu Komisji konkursowej z przebiegu etapu wojewódzkiego (Załącznik nr 3) oraz podpisaną przez uczestnika konkursu klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (Załącznik nr 6), w nieprzekraczalnym terminie: do 31 sierpnia bieżącego roku do CDR O/Poznań na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań, z dopiskiem: Konkurs ,,Doradca Roku”.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w III-IV kwartale bieżącego roku.

 

§ 7. Przebieg II etapu - krajowego

 1. Za organizację konkursu na II etapie - krajowym odpowiada dyrektor CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
 2. Na etapie krajowym konkursu, Kapitułę konkursu powołuje dyrektor CDR w Brwinowie.
 3. W skład Kapituły konkursu (od 3 do 5 osób) na etapie krajowym mogą wchodzić przedstawiciele:
 • CDR w Brwinowie,
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego przy CDR w Brwinowie,
 • rolników m.in. z KRIR, krajowych branżowych organizacji rolniczych, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów,
  • nauki (uczelnie, instytuty badawcze, PAN),
  • innych podmiotów, których działalność związana jest z rolnictwem lub obszarami wiejskimi,
   • laureat konkursu  „Doradca Roku”.
 1. Do zadań członków Kapituły należy ocena i dokonanie wyboru Doradcy Roku, na podstawie kryteriów oceny zgodnie z § 8 Regulaminu ust. 1,pkt 1-5. Oceny dokonuje się na podstawie łącznej liczby punktów oraz liczby faktycznie wykonanych zadań, zgodnie z nadesłanymi dokumentami - formularze oceny (Załącznik nr 2 i 2a), kartą zgłoszenia do etapu II - krajowego (Załącznik nr 4) oraz opinii o doradcy.
 2. Kapituła sporządza protokół (Załącznik nr 5), w którym podaje imiona i nazwiska laureatów konkursu na poziomie krajowym.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w IV kwartale bieżącego roku.

§ 8. Kryteria oceny

 1. W konkursie będą oceniane osiągnięcia doradcy z roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia do konkursu, za wyjątkiem ukończenia studiów podyplomowych – pkt 4, wg następujących kryteriów:

1)         Współpraca z rolnikami i innymi podmiotami w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym przedsięwzięcia z udziałem środków z UE, tj.: przygotowanie wniosków, dokumentów aplikacyjnych, obsługa klientów kluczowych - 1 pkt za każde gospodarstwo powyżej 50-tego (0-30 pkt).

2)         Upowszechnianie wiedzy i informacji, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji rolników i mieszkańców obszarów wiejskich - 2 pkt za każde przeprowadzone szkolenie, konferencję, warsztat, pokaz, opracowanie artykułu lub publikacji powyżej 10-ciu (0-20 pkt).

3)         Opracowanie i udział w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych - 2 pkt za każde opracowanie/udział (0-10 pkt).

4)         Doskonalenie własne doradcy, w tym: ukończenie studiów podyplomowych związanych
z pracą doradczą - 10 pkt, uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych - 2 pkt za każdy udział w szkoleniu (0-20 pkt).

5)         Inne działania m.in.: uzyskanie dodatkowych uprawnień, z wyjątkiem uprawnień, których posiadanie jest wymagane do udziału w konkursie, wskazanych w § 4 – Uczestnicy (tj. doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych) organizacja targów, konferencji, wyjazdów studyjnych - 2 pkt za każde działanie  (0- 20 pkt).

 

Razem                                                                                                                                      0-100 pkt

 

 1. Oceny dokonuje się na podstawie kryteriów oceny określonych w § 8 Regulaminu
 2. O wyborze kandydata do II etapu oraz laureatów konkursu decyduje w pierwszej kolejności łączna liczba punktów. W przypadkach, kiedy kandydaci otrzymali równą liczbę punktów, drugie kryterium wyboru stanowi liczba faktycznie wykonanych zadań.

 

 

§ 9. Nagrody

 

 1. Laureaci konkursu „Doradca Roku” wyłonieni przez Komisje konkursowe i Kapitułę konkursową otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy za zajęcie miejsc I-III na etapach: wojewódzkim
  i krajowym.
 2. Decyzje Kapituły i wojewódzkich Komisji konkursowych w sprawie przyznanych miejsc są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.
  1. Nagrody pieniężne:

        3.1     . dla laureatów I-III miejsca etapu krajowego oraz zwycięzców konkursu na szczeblu wojewódzkim finansowane są i wypłacane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

        3.2     . dla laureatów II i III miejsca etapu wojewódzkiego finansowane są ze środków pieniężnychotrzymanych w ramach operacji własnej CDRwspółfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-                    2023, Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Laureaci Konkursu wyłonieni przez Komisję konkursową na poziomie wojewódzkim otrzymają nagrody pieniężne w łącznej kwocie 10000 zł oraz dyplomy.

I miejsce 5000 zł

II miejsce 3000 zł

III miejsce 2000 zł.

 1. Laureaci Konkursu wyłonieni przez Kapitułę konkursową na poziomie krajowym otrzymają nagrody pieniężne w łącznej kwocie 24000 zł oraz dyplomy.

I miejsce 10000 zł

II miejsce 8000 zł                                                                                                                                                             

III miejsce 6000 zł.

 1. MRiRW i CDR Oddział w Poznaniu z kwot przeznaczonych na nagrody pieniężne pobiorą podatek dochodowy i odprowadzą do Urzędu Skarbowego.

        

§ 10. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs ma charakter stały i rozstrzygany jest raz w roku.
 2. Konkurs rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem informacji o konkursie na stronie internetowej CDR, które nastąpi nie później niż 30 czerwca bieżącego roku, gdzie zostanie zamieszczony regulamin konkursu i karta zgłoszenia uczestników.
 3. Termin, miejsce i sposób ogłoszenia wyników konkursu określa dyrektor CDR w Brwinowie po uzgodnieniu z przewodniczącym Kapituły.

 

§ 11. Ochrona danych osobowych

       1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych i oświadczeń w sprawie udziału w konkursie zawarte są w Załączniku nr 6.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Informacje na temat konkursu, w tym Regulamin konkursu zamieszczone są na stronie internetowej CDR w Brwinowie: www.cdr.gov.pl, stronach internetowych ODR oraz będą publikowane w kanałach mediów społecznościowych jednostek doradztwa rolniczego.
 2. Organizatorzy przewidują upowszechnianie informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem mediów wskazanych powyżej.
 3. Przystąpienie do konkursu oznacza przyjęcie zasad i zobowiązań określonych w Regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie konkursu na każdym jego etapie. O zmianach dotyczących konkursu Organizator będzie powiadamiał na stronie internetowej CDR.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie.
 6. Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udzielają pracownicy CDR w Brwinowie O/Poznań: Agnieszka Nowicka-Czerny, Łukasz Bocheński, Iwona Kajdan-Zysnarska;
  tel. 61-823 20 81; e-mail: poznanatcdr [dot] gov [dot] pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

Do pobrania: